การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ มีนโยบายที่ชัดเจนในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้สังคมเติบโต

อย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนรอบข้าง โดยการกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม
และสนับสนุนโครงการของมูลนิธิที่น่าเชื่อถือต่างๆ บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถิ่น ในขณะเดียวกันเราไม่เคยมองข้ามความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้จากการเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาใช้กับสินค้าต่างๆและการปรับระบบภายในโรงงานให้เอื้อต่อการรักษาสภาพแวดล้อม เช่นระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายอากาศ พร้อมสวนหย่อมที่ร่มรื่นและสนามกีฬาสำหรับพนักงาน


As a good corporate citizen, Thai Yamaha Motor has various programs with clear policy on Corporate Social Responsibility (CSR) by focusing on sustainable development and self-sufficiency of the society.  We support community development activities with employees' participation, and support projects of reputable foundations based on actual requirements of local people. Meanwhile, we have dedicated to pursuing environmental preservation activities by developing environment-friendly motor technology for our products and eco-friendly factory for our employees and society.