• ด้านสินค้าและการตลาด
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013

2010

ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับทอง โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2010 โดยสถาบัน กระทรวงแรงงาน

ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับทอง โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2010 โดยสถาบัน กระทรวงแรงงาน

ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยสถาบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยสถาบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

รางวัล Asia's Best Employer Brand Awards 2010 (Best HR Strategy in Line With Business) ในฐานะองค์กรที่มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม โดยสถาบัน The Employer Branding Institute ประเทศอินเดีย

รางวัล Asia's Best Employer Brand Awards 2010 (Best HR Strategy in Line With Business) ในฐานะองค์กรที่มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม โดยสถาบัน The Employer Branding Institute ประเทศอินเดีย

รางวัล Best Practice Award 2010 (Organizational Development) ประเภทการพัฒนาองค์กรดีเด่น โดยสถาบัน Best Practice Management Group ประเทศฮ่องกง

รางวัล Best Practice Award 2010 (Organizational Development) ประเภทการพัฒนาองค์กรดีเด่น โดยสถาบัน Best Practice Management Group ประเทศฮ่องกง

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2010 โดยสถาบัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2010 โดยสถาบัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน