ชื่อและที่อยู่ร้าน โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค แผนที่
บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จำกัด
15,17,19 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
045-241711 045-255388
บริษัท กิจตรงซุปเปอร์ไบค์
350-352 ถ.ชยางกูร อุบลราชธานี 34000
บริษัท กิจตรงมอเตอร์
348/9-12 ม.14 ศรีสะเกษ 33130
045-651244
บริษัท กิจตรงยามาฮ่ายโสธร จำกัด
299 ม.1 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา ยโสธร 35120
045-781123,781173 045-781123
บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด
945 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
045-283333,355277-9 045-313514